dr Kosta Nikolić, naučni savetnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 1988.

Magistarska teza

Boljševizacija KPJ 1919–1929. Istorijske posledice, Filozofski fakultet u Beogradu, 1993.

Doktorska teza

Ravnogorski pokret 1941–1944, Filozofski fakultet u Beogradu, 1999.

Oblast naucnog interesovanja

Istorija komunizma u Kraljevini Jugoslaviji, istorija srpskog naroda i srpskog društva u Drugom svetskom ratu, kult ličnosti u socijalističkoj Jugoslaviji i istorija istoriografije

Rukovodenje projektima

(Ne)uspešna integracija – (ne)dovršena modernizacija: Međunarodni položaj i unutrašnji razvoj Srbije i Jugoslavije 1921–1991, Beograd 2006–2100.

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Boljševizacija KPJ. Istorijske posledice, Beograd 1994.
Istorija Ravnogorskog pokreta, 1–3, Beograd 1999.
Nemački ratni plakat u Srbiji 1941–1944, Beograd 2001.
Strah i nada u Srbiji 1941–1944. Svakodnevni život pod okupacijom, Beograd 2002.
Drug Tito govori ono što narod misli, Beograd 2006.

Odabrani clanci

O uzrocima izbijanja građanskog rata u Srbiji 1941,
Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1995.
German war propaganda in Serbia 1941–1944, Balkanistic forum, 1–2, Blagoevgrad 1996.
Ravnogorske Hnuti a nemecke okupačni sily v Srbsky v letech 1942–1944, Slovansky prehled, Praha, 2/2004.
Što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži“. Prilog istoriji stvaranja Titovog kulta u vreme jugoslovensko-sovjetskog sukoba 1948–1949, Hereticus, br. 1, Beograd 2005.
Kako je Slobodan Milošević izabran za vođu srpskih komunista (I/II),
Istorija 20. veka, Beograd, 1/2006, 2/2006.

E-mail

kostasnikolic@yahoo.com


Nazad