dr Bojan B. Dimitrijević, naučni savetnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 1994.

Magistarska teza

Royalist Resistance in Northwest Serbia 1941–1945, Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti, 1996.

Jugoslovenska vojska u Otadžbini u valjevskom kraju 1941–1945, Filozofski fakultet u Beogradu, 1997.

Doktorska teza

Jugoslovenska narodna armija 1945–1954, Univerzitet u Novom Sadu, 2004.

Oblast naučnog interesovanja

Istorija JVUO, Jugoslovenska armija, raspad Jugoslavije, Srbija u tranziciji

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Đeneral Mihailović, Biografija 1. deo (do maja 1941. godine), Beograd 1996.
Valjevski ravnogorci, Jugoslovenska vojska u Otadžbini u valjevskom kraju 1941–1945, Valjevo 1998.
Od Staljina do Atlantskog pakta, (armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije 1945–1958), Beograd 2005.
• Jugoslovenska armija 1945–1954 (nova ideologija, čovek, oružje), Beograd 2006.
Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942–1992,
Beograd 2006.

Odabrani članci

Odnosi Jugoslovenske armije i balkanskih armija 1945–1951, zbornik Balkan posle Drugog svetskog rata, Beograd 1996.
Yugoslav-Soviet Military relations 1945–1948, The Journal of Slavic Military studies, vol. 9, no. 3, September 1996, London 1996.
The Mutual Defense aid Program in Tito’s Yugoslavia, 1951–1958 and its Technical Impact (edited by David M. Glantz), The Journal of Slavic Military studies, vol. 10, no. 2, June 1997, London 1997.
Rat u Jugoslaviji 1991–1995, pristup istraživanju nekih fenomena, Istorija 20. veka, 1-2/1999, Beograd 1999.
Pristup istraživanju najnovije srpske i hrvatske istorije, Zbornik radova sa naučnog skupa Dijalog povijesničara-istoričara 5, Zagreb 2002.

E-mail

bojands@ yahoo.com


Nazad